امروز:15 اسفند 1402

استحاله نهاد جهاد سازندگی

هدف از این پژوهش کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی میباشد. جهت دستیابی به این هدف و با توجه به ماهیت سواالت تحقیق، روش کیفی تحلیل شبکه مضامین به عنوان استراتژی مناسب انتخاب شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش مدیران نهاد جهاد سازندگی در دهه اول فعالیت این نهاد بوده است که از طریق نمونهگیری هدفمند و با در نظر گرفتن اصل اشباع با نمونهای 25 نفره از این مدیران به صورت عمیق مصاحبه شده است. از تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش 146 کد باز تولید شد که پس از ترکیب 20 مضمون پایه شناسایی و این مضامین در گروههای همگن، در قالب سه مضمون سازماندهنده شامل عوامل بیرونی، عوامل درونی فرهنگی و تغییرات درونی ساختاری دسته بندی شد. نتایج تحقیق میتواند در حفظ ماهیت و هویت سازمانهای اجتماعی و نهادهای ارزشی و مردم پایه مورد استفاده قرار گیرد

برای مطالعه متن کامل این نوشته میتوانید فایل pdf آن را از اینجا عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی دریافت نمایید.

درباره نویسنده

1 یک نظر

  1. ابوالفضل یوسف نژاد پاسخ

    زیرساخت نهادی جهاد در حوزه سازندگی، ساختار سازمانی آن هم در ساختار رسمی حاکمرانی جمهوری اسلامی ایران نیست. نهاد بنیانی جهاد سازندگی نهاد فرهنگی است که خاستگاه آن، انقلاب اسلامی است. چه اصراری است جهاد سازندگی در نظام رسمی حکمرانی نهادینه و تثبیت شود. چرا از ظرفیت های کنشگران جهادی غیردولتی استفاده نشود؟ چرا نهاد رسمی آن را باید در حاکمیت نهادینه کنیم؟ چرا این پژوهش، استحاله سازمانی را مورد توجه قرار داده است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *