امروز:15 اسفند 1402

اندیشکده

«توسعه‌منطقه‌ای» بمثابه دیگریِ اندیشه‌ی «پیشرفت منطقه‌ای» – بخش چهارم

زوایا و حوزه های مهم سیاستگذاری اجتماعی – قسمت دوم

«توسعه‌منطقه‌ای» بمثابه دیگریِ اندیشه‌ی «پیشرفت منطقه‌ای» – بخش سوم

آیا مسکن کوچک راه حل است؟

زوایا و حوزه های مهم سیاستگذاری اجتماعی

بررسی و تحلیل قوانین و مقررات اصلی مدیریت شهرها در کشور

«توسعه‌منطقه‌ای» بمثابه دیگریِ اندیشه‌ی «پیشرفت منطقه‌ای» – بخش دوم

بررسی و تحلیل سیاست‌های کلی کشور، مرتبط با مدیریت شهرها

«توسعه‌منطقه‌ای» بمثابه دیگریِ اندیشه‌ی «پیشرفت منطقه‌ای» – بخش اول

گزارشی از مقاله ی “پلتفرمهای جهانی برای حل مساله”